cookies-image
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Czytaj więcej: Polityka prywatności

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Regulamin konta użytkownika Giftyonline


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  (AKTYWACJI I PROWADZENIA KONTA PRZEZ KLIENTA)  DOKONYWANYCH W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO GIFTYONLINE.PL
(dalej również: „Regulamin")

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki aktywacji i korzystania z Konta oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

1. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Klientowi może zostać udostępniona możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Serwisu;

2. Klient – przedsiębiorca albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin. Klientami Giftyonline.pl nie mogą być konsumenci. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców;

3. Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Serwisu;

4. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

5. Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady aktywacji i korzystania z Konta oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

6. Serwis - platforma udostępniania Konta oraz Sklepu, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: http://www.giftyonline.pl;

7. Usługodawca – B&D CONSULTING Bartosz Krajewski, Srebrzyszcze, ul. Dorohuska 28, 22-100 Chełm;

8. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne  do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług,  określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Wymagania techniczne korzystania ze Serwisu. Aby utworzyć Konto Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu  wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta.

3. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

§ 3. LICENCJA

Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu przez Usługodawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 4. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

1. Usługodawca świadczy bezpłatnie, w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:
a. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (Usługa założenia i prowadzenia Konta);
b. przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Powiadomienia o nowościach, promocjach i ofertach;

c. możliwość złożenia zapytania ofertowego na wykonanie przez Usługodawcę konkretnego zamówienia.

2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w ust. 1 powyżej nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty ceny na rzecz Usługodawcy.

3. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w ust. 1 powyżej jest spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Usługodawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

6. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w języku polskim, na czas nieoznaczony.

7. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług;
b. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy i niezakłócający pracy Usługodawcy.

8. Klient zobowiązany jest również do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
b. niepodejmowania działań takich jak:
- umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
- modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Usługodawcę;
- nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Usługodawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

9. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 8 lub ust. 9 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 5. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@giftyonline.pl

2. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za co najmniej 14 - dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu. Usługodawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

§ 6.  REKLAMACJE USŁUG

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Usługodawcę w każdym czasie.

2. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub w formie telefonicznej lub poprzez wiadomość e-mail.

 

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

§ 7. DANE OSOBOWE

W zakresie, w jakim podlega Pan/Pani pod przepisy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), Usługodawca informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest B&D CONSULTING Bartosz Krajewski, Srebrzyszcze, ul. Dorohuska 28, 22-100 Chełm („ADO”). ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną – w tym utworzenia Konta (art. 6 ust. 1 lit . b RODO), marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz profilowania pod kątem marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odbiorcami Pani/Pana danych mogą  być: przewoźnicy lub ich pośrednicy realizujący dostarczenie przesyłek, dostawcy IT, usługodawcy w obszarze działań marketingowych i analitycznych. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe dla celu marketingowego będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia umowy o świadczenie usług z ADO oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń). Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy oraz korzystanie z Serwisu.

§ 8. PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 

1. Serwis nie służy do zawierania umów na odległość – w szczególności umów sprzedaży.

 

2. Klient ma prawo złożyć (obojętnie czy posiada Konto, czy nie) zapytanie z prośba o wycenę konkretnego zamówienia. Samo złożenie zapytania nie tworzy po stronie Klienta zobowiązania do zamówienia i zapłaty za zamówienia, tak samo jak nie tworzy po stronie Usługodawcy jego realizacji.

 

3. W wyniku złożonego zapytania, Usługodawca może skierować do Klienta drogą mailową zamówienia określające warunki zamówienia, wartość, terminy etc.

 

4. Zaakceptowane przez Klienta zamówienie tworzy zobowiązanie (zamówienie wymaga wydrukowania, podpisania a następnie przesłania skanem do Usługodawcy) i tym samym umowę pomiędzy Klientem a Usługodawcą na warunkach określonych w zamówieniu.

 

§ 9. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

1. Płatności za zamówienie mogą Państwo dokonać w sposób indywidualnie ustalony ze sprzedawcą. Obsługiwane formy płatności: przelew trdycyjny, pobranie, płatności elektroniczne, w tym płatności BLIK oraz płatność kartą.

2. Operatorem płatności on-line oraz kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. Do płatności on-line doliczamy 1,9% prowizji wartości zamówienia, natomiast do płatności kartą doliczamy prowizję 3,4% wartości zamówienia.


§ 10. ZMIANA REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.04.2018. i jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
b. konieczność dostosowania działalności Usługodawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
- decyzji właściwego w zakresie działalności Usługodawcy organu administracji publicznej wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą;
lub
- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą;
c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);
d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Usługodawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
e. połączenie, podział albo przekształcenie Usługodawcy lub zmiana innych danych Usługodawcy.

3. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

2. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL: https://www.giftyonline.pl/pl/regulamin, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.


ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU


1. Minimalne wymagania sprzętowe:

a. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architektach
b. Pamięć operacyjna: 512MB
c. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
d. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
e. Mysz lub inny manipulator + klawiatura
f. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

2. Minimalne wymagania oprogramowania:

a. System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
b. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
c. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
d. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.